?

Log in

No account? Create an account
Чи існувала писемність у слов'ян до Кирила та Мефодія? - Slavic Languages & Literature [entries|archive|friends|userinfo]
Slavic Languages & Literature

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Чи існувала писемність у слов'ян до Кирила та Мефодія? [Aug. 25th, 2006|01:04 pm]
Slavic Languages & Literature
slavicmajors
[ex_oddm]
Створено нову спільноту slov_pysemn, яка присвячена проблемам існування писемності у слов'ян до Кирила та Мефодія.
Приєднуйтесь!
LinkReply