?

Log in

Спільнота ua_etymology «Історія та етимологія української мови»… - Slavic Languages & Literature [entries|archive|friends|userinfo]
Slavic Languages & Literature

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 5th, 2007|09:13 pm]
Slavic Languages & Literature

slavicmajors

[maksymus]
Спільнота ua_etymology «Історія та етимологія української мови» запрошує нових учасників.
У центрі уваги знаходяться питання походження слів, власних імен, словосполучень, фразеологізмів, усталених виразів, жарґонізмів, синонімів та антонімів. Приєднуйтесь!
LinkReply